Thiết kế căn hộ 91 Phạm Văn Hai Tân Bình loại A và B

Thiết kế của căn hộ 91 Phạm Văn Hai Tân Bình loại A và B