Thiết kế căn hộ 91 Phạm Văn Hai Tân Bình loại C và F

Thiết kế của căn hộ 91 Phạm Văn Hai Tân Bình loại C và F