Thiết kế căn hộ 91 Phạm Văn Hai Tân Bình loại D và E

Thiết kế của căn hộ 91 Phạm Văn Hai Tân Bình loại D và E