Mặt bằng Căn hộ loại B Screc 2 Quận 2

Mặt bằng Căn hộ loại B Screc 2 Quận 2