Mặt bằng Căn hộ loại B Screc 2 Quận 2 - Hình 3

Mặt bằng Căn hộ loại B Screc 2 tại An Phú An Khánh Quận 2 – Hình 3