Mặt bằng tầng Căn hộ Screc 2 tại khu An Phú An Khánh

Mặt bằng tầng Căn hộ Screc 2 tại khu An Phú An Khánh